RØROS AMCAR-CLUB Røros 13.02.2016

 

Vedtekter.

 

§1 Formål

Klubben skal gjennom samarbeid og kameratskap fremme interesse for amerikanske biler, og arbeide for ett sunt bilmiljø både innad og utad.

Klubben følger AMCAR's formålsparagraf.

 

§2 Medlemmer

Enhver som innordner seg klubbens lover kan tas opp som medlem.

Ved innmelding skal det oppgis navn, adresse, tlf.nr. priv. og mob., og e-mail adresse.

Alle medlemmer har en stemme på årsmøtet.

Medlemsopplysninger som adresse, tlf.nr og e-mail adresse skal av alle medlemmer behandles konfidensielt, og ikke misbrukes til utsending av uønsket materiell utover klubbrelaterte saker.

Klubben er åpen for alle med interesse for amerikanske biler.

Medlemmer som ikke betaler kontingenten til fastsatt tid, vesentlig utelater å

oppfylle formålsparagrafens intensjoner, eller ved sin oppførsel og sine gjerninger

skader klubbens renommé utad, kan ekskluderes av styret.

 

§3 Tilknytning

Klubben skal være tilknyttet AMCAR, noe som krever at min. 15 medlemmer er innmeldt.

Medlemskap i Amcar skal dog være frivillig, selv om klubben oppfordrer til det.

 

§4 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Medlemskap i Amcar betales av den enkelte.

 

 

§5 Årsmøte

Årsmøtet holdes 1.kvartal. og innkalles med minst 3 ukers varsel. Årsmøtet behandler:

  • Årsmelding

  • Regnskap

  • Kontingent/(Budsjett)

  • Innkomne forslag

  • Valg av styre

  • Valg av ev spesialgrupper, treffutvalg, div komiteer.

Årsmøtet er vedtaksdyktig med det antall medlemmer som møter. Vedtak er gyldig med simpelt flertall.

Alle betalende medlemmer over 16 år har stemmerett.

 

§6 Ekstraordinært årsmøte

Holdes når styret bestemmer det, eller når 1/3 av medlemmene krever det.

Innkalling skjer med minst 14 dagers varsel.

 

§7 Medlemsmøter

Holdes når styret finner det nødvendig.

 

§8 Styret

Klubben ledes av et styre bestående av leder, nestleder, sekretær, kasserer, og to styremedlemmer

Ledere i ev undergrupper deltar ved behov i styrets møter.

Ved stemmelikhet i styret har lederen dobbeltstemme.

Styret fungerer som valgkomité.

 

§9 Lovendringer

Endring i vedtektene kan bare foretas på ordinært/ekstraordinært årsmøte og krever 2/3 flertall blant de frammøtte.

 

§10 Oppløsning

Oppløsning av klubben kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 3/4 flertall etter at forslaget er oppført på saklista. Sammenslutning med andre klubber anses ikke som oppløsning og vedtas på samme måte som andre lovendringer. Klubbens aktiva skal overføres til veldedige formål.